En hjälpande hand

Arbetsmiljö & rättigheter

Arbetsmiljö & rättigheter

Tjänstereglement

Tjänstereglemente för personliga assistenter i Libra Assistans AB

Verksamheten

Libra Assistans är arbetsgivare åt personliga assistenter som uppdragsgivaren i samråd med assistanssamordnaren valt. Uppdragsgivaren är de personer som har rätt till personlig assistans enligt LSS, kund/brukare.

Arbetsgivare

Libra Assistans är arbetsgivare till uppdragsgivarens personliga assistenter. Detta innebär ansvar för försäkringar, pension, lön, redovisning av sociala avgifter samt följa rådande arbetsrätt.

Libra Assistans har enbart den formella rätten att anställa, säga upp eller avskeda personliga assistenter.

Information om personuppgiftsbehandling – anställda

Libra Assistans behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När dina personuppgifter registreras har du enligt lag rätt att få viss information vilken vi härigenom tillhandahåller dig. Som anställd hos oss på Libra Assistans behandlas personuppgifter om dig som är nödvändiga och relevanta för att Libra Assistans ska kunna sköta personaladministrationen inom anställningsförhållandet.

Libra Assistans är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med den personuppgiftsansvarige genom att vända dig till din chef eller till personalavdelningen. Du kan också kontakta oss på info@libraassistans.se.

Dina personuppgifter registreras i Libra Assistans personaladministrativa system vars drift sköts av en extern part som Libra Assistans har ett avtal med. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att Libra Assistans ska kunna fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser mot dig som anställd samt för att Libra Assistans ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt arbetsrätten och skattelagstiftningen; detta utgör också Libra Assistans lagliga grunder för personuppgiftsbehandlingen. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan Libra Assistans inte fullgöra anställningsavtalet.

Följande uppgifter registreras eller kan komma att registreras om dig: namn, adress, e-post, personnummer, folkbokföringsuppgifter, ackumulerad inkomst, innehållen preliminärskatt, uppgifter om bankkonto, anställningstid, anställningsform, löneuppgifter, semester, kompensationsledighet, rapporterad arbetstid, övertid, frånvaro och frånvaroorsak. Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas hos externa parter som kan ha i uppdrag att sköta och administrera tidsrapportering, schemaläggning, företagskort, friskvårdsbidrag, bensinkort, medarbetarundersökningar.

Lagringstiden

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt anställningsavtalet eller enligt arbetsrättslig och skatterättslig lagstiftning. När anställningsförhållandet upphör kommer de uppgifter som inte är relevanta att behålla också att raderas.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@libraassistans.se

Skulle du uppleva att Libra Assistans inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand. Det är viktigt att som anställd kan känna dig trygg hos oss på Libra Assistans.

Du ger ditt samtycke till vår personuppgiftsbehandling samt att du mottagit ovanstående information genom att skriva under anställningskontraktet.

Arbetsledare i gruppen

Den person som arbetsgivaren tillsammans med uppdragsgivaren har utsett, leder och fördelar arbetet för de personliga assistenterna. Arbetsledaren ansvarar för följande;

 • Schemaändringar, alltid i samråd med uppdragschef
 • Rikta Tid tidregistreringsprogrammet, godkänna avvikelser
 • Ta emot sjukanmälan, kan vara olika i olika grupper
 • Tillsätta vikarier
 • Bemanna tillsammans med Uppdragschef och kund
 • Fatta beslut om semester vid enstaka dagar, max 1 vecka
 • Ansvara för att uppmärksamma sin grupp om utbildningar som finns på hemsidan, var och en anmäler på hemsidan.
 • Rapporteringsskyldighet till Uppdragschef om brister i arbetsmiljön samt tillbudsanmälan, arbetsskadeanmälan och avvikelser.
 • Framställa arbetsbeskrivning i samråd med kund och Uppdragschef
 • Lägga plan för introduktion av nya assistenter

Arbetsuppgifter

Assistentens arbetsuppgifter framgår av den arbetsordning som arbetsledaren/brukare/uppdragschef har upprättat inom ramen för lagar och tjänstereglemente.

Arbetsplats

Arbetsplatsen är den plats där brukaren vid varje tidpunkt befinner sig.

Anställning

Enbart Libra Assistans har den formella rätten att teckna anställningsavtal. Avtal skall vara tecknat före påbörjad tjänst. Den anställde skall ha läst, accepterat samt undertecknat tjänstereglementet och tystnadsplikt.

Arbetstid

Arbetstidens förläggning framgår av upprättat arbetstidsschema. Schemat ska vara godkänt av arbetsgivaren. Arbetstid utgörs beroende på vilken tjänstegrad assistenten har och arbetstiden är varierande. Arbetstiden är max 40h/v för alla anställda. Arbetstiden skall regleras under en sexmånadersperiod så att genomsnittet för arbetade timmar inte överstiger 40h/v. Begränsningsperioderna är 1/1 - 30/6 och 1/7 - 31/12.

Övertid/mertid

Extraarbete för deltidsanställd upp till heltid är mertid. Ersättning för mertid utbetalas timme mot timme med gällande timersättning.

Kompensation för övertid utbetalas i form av ett månadstillägg för varje anställd. All övertid skall alltid godkännas i förväg av en uppdragschef.

Frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn

Sjukanmälan eller anmälan om vård av barn sker alltid till Bemanningsenheten samt sin arbetsplats i så god tid som möjligt! Är det kväll eller helg så sker detsamma till jouren men då ringer man bemanningsenheten för sjukanmälan närmast kommande vardag!

Se vidare information om sjukanmälan/Vab på din arbetsplats eller i Rikta Tid under Aktuellt.

Vid sjukskrivning skall medicinskt underlag/läkarintyg inlämnas till Uppdragschef från och med kalenderdag åtta.

Sjukdom under semester skall anmälas snarast möjligt enligt vanliga rutiner, dock senast 1 vecka efter insjuknande. Sjukdom skall styrkas med läkarintyg från första dagen om det inträffar under beviljad semester!

Semester

Semesteråret är 1/1 – 31/12. Semesteransökan skall lämnas till arbetsledaren som i samråd med Uppdragchef fattar beslut om ansökan. Semesteransökan bör inlämnas senast en månad före ledigheten.

Sommarsemesteransökan skall inlämnas senast den 12/2 enligt utskick som görs till arbetsledaren varje år.

För timanställda utbetalas semesterersättningen vid varje månatliga löneutbetalning. För övriga anställda kommer semesterersättningen betalas ut vid semestertillfälle.

Tjänstledighet och andra ledigheter

Ansökan om tjänstledighet för studier skall ske skriftligen. Uppdragschefen ska fatta beslut angående ansökan. Uppdragschef informerar den anställde om beslut. Tjänstledighet för prövande av annat yrke beslutas av respektive uppdragschef utifrån varje givet tillfälle.

Kortare ledighet (obetald ledighet), enstaka dagar, skall ansökas och beviljas av arbetsledaren. Längre ledighet ska ansökans och beviljas av uppdragschef.

Byte av arbetspass skall informeras och godkännas av arbetsledaren, samt registreras i Rikta Tid. Vi eventuella byten ansvarar de enskilda assistenterna för att passet återgår om frånvaro uppstår! Vid sjukdom går bytet tillbaka!

Permission (ledighet med lön)

Beviljas av Uppdragschef. Gäller följande;

Vid begravning av nära anhörig ges upp till 8 timmars ledighet med lön på begravningsdagen.

Vid nära anhörigs akuta sjukdom/olycksfall eller dödsfall gäller sjukskrivning.

Med nära anhörig avses exempelvis make/maka, sambo, registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, svärföräldrar samt mor- och farföräldrar.

Tjänsteresor

Traktamente utbetalas enligt skattemyndighetens rekommendationer för resor i tjänst inom Sverige, övernattning krävs för att traktamentet skall utgå.

Ersättning för kost vid utlandsresor enligt överenskommelse med Uppdragchef inför varje resetillfälle. Detta regleras i reseavtal.

Raster och måltidsuppehåll

Raster och måltider regleras av arbetsplatsens arbetsbeskrivning.

Den personliga assistentens tillträde till brukarens bostad

Assistenten får endast vistas i brukarens bostad när brukaren själv är där. I annat fall skall överenskommelse ske mellan brukaren och assistenten från gång till gång.

Relation kund – assistent

Viktigt att förstå förhållandet assistent – brukare, assistent ska uppträda professionellt med ödmjukhet. Det innebär att assistent får aldrig blanda sig i kundens ekonomi eller under inga omständigheter blanda ihop sina egna behov med brukarens behov, gällande privatliv, ekonomi eller familjerelationer.

Arbetsmiljö

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för alla arbetsmiljöfrågor inom verksamheten.

Arbetsledaren har uppdraget att upprätthålla ett gott arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Alla anställda är dock skyldiga att informera uppdragschef om brister i arbetsmiljön.

Övergripande mål för Libra Assistans arbetsmiljöarbete är att varaktigt upprätthålla en sådan arbetsmiljö att ingen personlig assistent riskerar sin hälsa, vare sig psykiskt eller fysiskt.

Libra Assistans ansvarar för att arbetsledare får utbildning inom arbetsmiljö.

Alkohol och droger

Arbetsgivaren är skyldig att upprätthålla en psykiskt och fysiskt god arbetsmiljö. Under arbetstid och utbildning tillämpar vi en alkohol- och drogfri arbetsmiljö.

Missbruk av alkohol och/eller andra droger är således inte förenligt med en god arbetsmiljö. Libra Assistans har därför antagit följande policy i dessa frågor:

 • Libra Assistans arbetsplatser skall vara alkohol- och drogfria.
 • Drog-/alkoholpåverkade medarbetare får ej vistas på arbetsplatsen utan skall avvisas.
 • Anställd med missbruksproblem skall erbjudas och förmås att ta emot hjälp.
 • Varje medarbetare har ansvar för att kollegas kända eller misstänkta missbruksproblem blir uppmärksammade.

För mer information, se Libra assistans separata alkohol- och drogpolicy.

Friskvård

Libra Assistans värnar om att hålla en hög frisknärvaro i företaget. Alla som har en anställning “Visstid så länge uppdraget varar” alt. ett vikariat som varar över sex månader har rätt till subventionerad friskvård med 1750 kr per år. För att du ska ha rätt till friskvårdsbidraget ska du alltså ha arbetat minst sex månader hos Libra Assistans, därefter kan du nyttja ditt friskvårdsbidrag. Anställd lägger själv ut för kostnaden och inkommer med kvitto till kontoret för utbetalning. För mer information om vad som räknas som skattefri friskvård diskutera med din uppdragschef.

Utbildning och konferenser

Introduktionsutbildning ansvarar arbetsledaren på arbetsplatsen för. Introduktionsutbildning är olika lång på olika arbetsplatser och nyanställd ansvarar själv för att rapportera till arbetsledaren om denne känner att utbildningen har varit tillräcklig inför startdatum, använd checklistan i arbetsplatspärmen.

Libra Assistans upprättar årligen en utbildningsplan, dessa utbildningar läggs upp på hemsidan och alla assistenter har möjlighet att delta.

Du som får en tjänst som är viss tid så länge uppdraget varar eller vikariat behöver delta i vår obligatoriska utbildning “Ny i Libra”.

Libra Assistans arrangerar obligatorisk utbildning i brand och HLR där varje anställd förpliktigar sig att närvara vart tredje år.

Arbetsledare och Uppdragschef planerar i samråd med varje arbetsgrupp vad individen eller gruppen har för behov av utbildning.

All utbildningstid är betald med ordinarie timlön med avdrag för eventuell lunchrast.

Anmälan till alla utbildningar görs via Libra Assistans hemsida.

Tidrapportering

Att godkänna din tidrapport i Rikta Tid (tidredovisningssystemet) är din skyldighet som personlig assistent. Det ska ske med BankID så snart du har arbetat ditt sista pass för månaden! Du som arbetar den sista i månaden godkänner din tidrapport så snart du gått av arbetspasset.

Arbetsledaren ansvarar för att se till att alla avvikelser är registrerade i Rikta Tid senast den 26:e varje månad.

Om inte du godkänt din tidrapport inom utsatt tid, utan att meddela oss, kan arbetsgivaren hålla inne löneutbetalningen tills ersättningen kommer till oss från Försäkringskassan.

Löneutbetalningsdatum

Löneutbetalningsdatum är den 25:e i varje månad. Skulle den dagen inträffa under helgdag utbetalas lönen närmast vardag före.

Kvitton för egna utlägg

Vid egna utlägg i arbetet så ska du lämna in kvitton, uppsatt på kvittoblanketten som finns i arbetsplatspärmen, till reception på Libra kontoret så snart som möjligt efter ditt utlägg. Kvittot får vara max 3 månader!.Vid ett årsskifte så ska du senast 31 januari lämna in kvitto för utlägg föregående år," friskvårdskvitto för föregående år ska senast lämnas in 5 januari!

De flesta assistentgrupper har ett betalkort som kallas Pleo, då finns en app i assistentmobilen som kvittot scannas in i, detta är det absoluta enklaste sättet för utlägg i arbetet.

Vid avslutande av tjänst hos Libra lämnas kvitton in vid uppsägningstillfället eller senast 1 månad efter, så att vi kan reglera eventuell förmånsbeskattning på slutlönen.

Medarbetarsamtal

Alla personliga assistenter som varit anställda i mer än sex månader i verksamheten bör, genom ett medarbetarsamtal, ges tillfälle att diskutera sin arbetssituation med sin Uppdragschef. Medarbetarsamtal bokas via hemsidan när det ligger ute för bokning.

Lönepolicy

Lönesättningen är individuell som grundar sig på kompetens i form av utbildning och godkänd erfarenhet. Så till din lönesättning kräver vi utbildningsbevis/intyg och styrkta erfarenheter genom någon form av tjänstgöringsintyg eller genom referens. Löneförhandling sker en gång per år med kommunal, där vi ser över din prestation i arbetet. Lönesamtal bokas via hemsidan när det ligger ute för bokning.

Under introduktion betalas lön per timme ut enligt Fremia och Kommunals avtal § 5 Mom 3 Lägstlön. Ingen ob-ersättning utgår.

Anställningens upphörande

Uppsägningstiden regleras av kollektivavtalet, 14 dagar till 1månad (beroende på anställningstid i företaget) från arbetsgivarens sida.

Assistentens uppsägning sker skriftligen till Uppdragschef.

Arbetstagaren har 14 dagars uppsägningstid.

Om kunden meddelar att han/hon inte önskar ha sin assistent på avtalad tid, så ska kunden meddela 14 dagar innan. Om det sker senare än 14 dagar innan så har assistenten rätt till lön under avtalad tid, men står till arbetsgivarens förfogande vid behov av assistent hos annan kund.