En hjälpande hand

Arbetsmiljö & rättigheter

Arbetsmiljö & rättigheter

Missförhållande & LEX Sarah

Anmälningsplikt enligt Lex Sarah och avvikelserapport

Från och med den 1 juli 2011 gäller skärpta bestämmelser om rapporteringsskyldighet och anmälningsplikt i LSS (23 e-24 f §§). Genom dessa bestämmelser säkras den enskildes rätt att få insatser av god kvalitet.

Den som arbetar inom LSS har en rapporteringsskyldighet till huvudmannen om alla missförhållanden i verksamheten. Denna rapporteringsskyldighet omfattar endast brister i själva insatsen, t ex den personliga assistansen, och inte sådana brister som beror på den assistansberättigades eget sätt att leva och att forma sitt liv.

Huvudmannen ska utreda missförhållandet snarast möjligt samt vidta eventuella åtgärder. Om missförhållandet bedöms som allvarlig måste det anmälas till Socialstyrelsen av huvudmannen.

En avvikelse är en icke förväntad händelse eller risk för händelse som medfört eller skulle kunna medföra skada för brukare. Att uppmärksamma händelser och risker kan förhindra att en brukare skadas eller att en liknande situation uppstår igen. Avvikelse rapporteras till Uppdragschef snarast efter avvikelsen uppmärksammats.

Anmälningsplikt enligt Lex Maria

Lex Maria är en bestämmelse i Patientsäkerhetslagen. Den gäller de personliga assistenter som har tagit emot delegation av sjukvårdande uppgift, och som då står under Socialstyrelsens tillsyn.

Enligt 6 kap. 4 § är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet.

upprätthålls. Personalen ska till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

En vårdgivare är skyldig att till Socialstyrelsen anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Detta framgår av Patientsäkerhetslagen 3 kap 5 §.