En hjälpande hand

GDPR

GDPR

Personuppgiftsbehandling

Libra Assistans behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När dina personuppgifter registreras har du enligt lag rätt att få viss information vilken vi härigenom tillhandahåller dig. Som anställd hos oss på Libra Assistans behandlas personuppgifter om dig som är nödvändiga och relevanta för att Libra Assistans ska kunna sköta personaladministrationen inom anställningsförhållandet.

Libra Assistans är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med den personuppgiftsansvarige genom att vända dig till din chef eller till personalavdelningen. Du kan också kontakta oss på info@libraassistans.se .

Dina personuppgifter registreras i Libra Assistans personaladministrativa system vars drift sköts av en extern part som Libra Assistans har ett avtal med. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att Libra Assistans ska kunna fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser mot dig som anställd samt för att Libra Assistans ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt arbetsrätten och skattelagstiftningen; detta utgör också Libra Assistans lagliga grunder för personuppgiftsbehandlingen. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan Libra Assistans inte fullgöra anställningsavtalet.

Följande uppgifter registreras eller kan komma att registreras om dig: namn, adress, e-post, personnummer, folkbokföringsuppgifter, ackumulerad inkomst, innehållen preliminärskatt, uppgifter om bankkonto, anställningstid, anställningsform, löneuppgifter, semester, kompensationsledighet, rapporterad arbetstid, övertid, frånvaro och frånvaroorsak. Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas hos externa parter som kan ha i uppdrag att sköta och administrera tidsrapportering, schemaläggning, företagskort, friskvårdsbidrag, bensinkort, medarbetarundersökningar.

Lagringstiden

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt anställningsavtalet eller enligt arbetsrättslig och skatterättslig lagstiftning. När anställningsförhållandet upphör kommer de uppgifter som inte är relevanta att behålla också att raderas.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@libraassistans.se

Skulle du uppleva att Libra Assistans inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand. Det är viktigt att som anställd kan känna dig trygg hos oss på Libra Assistans.

Du ger ditt samtycke till vår personuppgiftsbehandling samt att du mottagit ovanstående information genom att skriva under anställningskontraktet.