Ny information om semester

 • 2023-02-22
Semester skrivet på en blå himel

Vi har from 1 januari 2023 gått över till kalenderår 1/1 - 31/12, kalenderåret är både semesterår och intjänandeår.

Alla kommer att ha lika semester som tidigare men man får sina dagar redan den 1 januari istället för 1 april!
Ingen förlorar några sparade dagar utan man får spara sammanlagt upp till max 25 dagar som tidigare!

Semesterår och intjänandeår

Semesterlagen ger dig en årlig semesterrätt om 25 semesterdagar. Semesteråret och intjänandeåret beräknas från 1 januari till 31 december.

Eftersom intjänandeåret och uttagsåret är detsamma kommer du i praktiken att få betalda semesterdagar innan du har tjänat in dem. Det innebär att du blir återbetalningsskyldig för de dagar du tagit ut men inte i praktiken ännu tjänat in om avslutar din anställning. Vid 25 dagars semesterrätt tjänar man normalt sett in ca 2 dagar per anställningsmånad utifrån att man jobbar 5 dagar/vecka.

Förklaringar rörande semester:

Semesterrätt – antalet semesterdagar du har rätt till. I ditt anställningsavtal framgår hur många semesterdagar just du har.

Intjänandeår och semesterår – räknas på samma kalenderår.

Semesterlön – den lön du har under din semester. Ersättning för ob och jour utbetalas ej under semestern. Den utbetalas varje månad, inkl semlön.

Semesterersättning – betalas ut vid anställningens upphörande om du inte fått ut din semesterlön innan dess. Semesterersättningen består av dina intjänade semesterdagar och eventuellt sparade semesterdagar

Att räkna fram antalet semesterdagar för den som arbetar oregelbundet: 

Personliga assistenter är ofta deltidsanställda och arbetar ofta oregelbundna tider. Semesterledighet ska förläggas så att även deltidsanställda och anställda med oregelbundna arbetstider får en semesterledighet som motsvarar lagens 25 dagar/5 veckor. Semesterberäkningen påverkas av hur många dagar i veckan personen arbetar i genomsnitt. 

Om man skulle räkna de faktiska arbetsdagarna som semesterdagar så skulle den som jobbar t.ex.3 dagar/vecka få en semesterledighet på ca 8 veckor (25 dgr/3 dgr) vilket inte stämmer med semesterlagen. De exempelvis 25 semesterdagarna räknas därför om till det som kallas nettosemester enligt den begränsade nettometoden.

Bruttosemester beror på ålder och är enligt vårt kollektivavtal:
Upp till 39 år = 25 (brutto)dagar
Från året man fyller 40 = 31 (brutto)dagar
Från året man fyller 50 = 32 brutto)dagar

Nettosemester är det antal dagar som den anställde efter omräkning kan använda för sin semester.
1 Nettosemesterdag = 1 Arbetspass

Nettosemesterdagarna är de dagar som du kan använda vid förläggning av din semester. De ska enbart läggas ut på de dagar som skulle varit arbetsdagar. När nettosemesterdagarna läggs ut går det åt en hel semesterdag även för dagar då du bara skulle ha arbetat en del av dagen.

Exempel på förläggning av deltid och antal nettosemesterdagar:

Din deltid är förlagd till i genomsnitt följande antal arbetsdagar per vecka

Antal nettosemesterdagar (vid 25 dagars bruttosemester)

 • 4
 • 20
 • 3,5
 • 18
 • 3
 • 15
 • 2,5
 • 13
 • 2
 • 10

Exempel på beräkning av semesterdagar för den som arbetar olika antal dagar per vecka:

Antagande: Personen arbetar intermittent deltid, det vill säga oregelbundet på ett schema som omfattar 3 veckor. Den första arbetsveckan arbetar hen 4 dagar, den andra 3 och den sista 3,5. En halv arbetsdag ska i det här sammanhanget räknas som hel, vilket medför att antalet arbetsdagar den tredje veckan blir 4. Den genomsnittliga veckoarbetstiden blir (4 + 3 + 4) / 3 = 3,67 dagar

Det går inte inte använda tabellen i det här exemplet, utan stället används formeln (3,67 / 5) x 25 = 18,35 vilket då ska höjas till 19 nettosemesterdagar.

Ersättning för ob och jour utgår inte under semestern. Semesterersättning ingår i OB och jourtidsersättningen.

Spara semester

 Av olika skäl vill man ibland spara semester från ett år till ett annat. Det kanske är planer på en riktig långsemester i ett annat land som hägrar. Vi har inget emot att du sparar semester så länge det sker under de förutsättningar som lagen ger utrymme för.

För att få spara semesterdagar till ett annat år krävs det att du har fler än 20 betalda semesterdagar. Om du exempelvis har 21 betalda semesterdagar får du spara en dag, har du 25 betalda semesterdagar får du spara fem dagar. Detta avser bruttodagar, arbetar du intermittent deltid/oregelbunden arbetstid räknas antalet betalda nettodagar om till att motsvara de antal bruttodagar du har rätt till.

Du får spara dina semesterdagar som längst i fem år. Efter fem år måste du ta ut de sparade semesterdagar som har blivit "för gamla". 

Om du vill ta ut dina sparade semesterdagar i samband med ordinarie semester ska du informera din närmaste chef. Tänk på att du inte kan ta ut sparad semester förrän du förbrukat alla semesterdagar för innevarande år. Om semesterdagarna ska tas ut utöver den ordinarie semesterperioden ska du meddela det minst två månader i förväg.

Semesterlönegrundande frånvaro

 • Sjukdom och arbetsskada
 • Frånvaro på grund av sjukdom utgör semestergrundande frånvaro under högst 180 dagar av intjänandeåret. Om det rör sig om arbetsskada är all sjukfrånvaro semesterlönegrundande.
 • Föräldraledighet
 • Ledighet med föräldrapenning är semesterlönegrundande i 120 dagar per barns födelse eller adoption, eller 180 dagar per barn om föräldern är ensamstående. Detta innebär att även vid flerbarnsfödsel är det bara de första 120 dagarna som är semesterlönegrundande. 

Föräldraledighet utgör semestergrundande frånvaro:

 • Då föräldrapenning betalas i samband med barns födelse eller adoption.
 • När arbetstagare är ledig med tillfällig föräldrapenning, 120 dagar (180 dagar vid ensam vårdnad).
 • Om det är fråga om ledighet med graviditetspenning, under beviljad period.

Smitta

Ledighet på grund av risk för överförande av smitta utgör semestergrundande frånvaro under högst 180 dagar av intjänandeåret.

Utbildning

Huvudregeln är att studier inte är semesterlönegrundande. Det är endast vissa studier som är semesterlönegrundande. Det är fråga om ledighet för utbildning som till väsentlig del avser fackliga eller för ersättningsberättigande teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF). 

Tjänstgöring i försvaret

Ledighet för militärtjänstgöring och motsvarande utgör semestergrundande frånvaro under högst 60 dagar under intjänandeåret.

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

Ledighet för utbildning i svenska för invandrare utgör semesterlönegrundande frånvaro.

Närståendevård

Ledighet för vård av närstående utgör semestergrundande frånvaro under högst 45 dagar under intjänandeåret.